آیا ازدواج فرد درونگرا با برون گرا مشکل ساز است؟

سوالتو بپرس

درود. با توجه به برونگرا و درونگرا بودن افراد، بفرمایید که برای ازدواج، الف: ازدواج برونگرا با درون گرا چطور است؟ ب: ازدواج درونگرا با برونگرا چطور است؟ ج: ازدواج برونگرا با برونگرا چطور است؟ د: ج: ازدواج درونگرا با درونگرا چطور است؟ سپاس از توجه شما

پاسخ دادن به این سوال آسان نیست. باید مجموعه ای از عوامل را در نظر گرفت که یکی از آنها ویژگی های شخصیتی است. ولی خوب در مجموع این سوال را باید از دو طرف ازدواج پرسید. مثلا اگر شما برونگرا هستید، آیا خصوصیات یک فرد برونگرا را خوب می شناسید؟ در اینصورت برای لحظه ای چشمانتان را ببندید و آینده ازدواجتان را تصور کنید. ازدواج با یک فرد برونگرا روی شما چه تأثیری خواهد گذاشت؟

تاریخ سوال:

1399/1/8

متخصص مربوطه:

دکتر اعظم صالحی

پرسشگر:

کاربر مهمان

تعداد پاسخ ها:

1

تخصص های مربوطه: